Tu jest poczatek

1, 2, 3, start!

Ta strona jest bardzo nietypowa. Jest to strona o coachingu bez coacha i o tym, jak zostać kowalem własnego losu.

This site is very unusual. Here is about coaching without a coach and how to become a “magician” in your own life. 

Этот сайт очень необычный. Здесь — о коучинге без коуча и о том, как стать волшебником в своей собственной жизни.